Số CMND Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Trạng thái phát Bộ phận giữ Kho Kệ