Họ tên Giới tính Địa chỉ Trạng thái phát Bộ phận giữ Kho Kệ